ورود به سیستم
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
مقالات
1378/10/11 00:00

اسباب بازی های کودک من

اسباب بازی کودک من
خرید اسباب بازی یکی از مهمترین و دوستداشتنی ترین بخشهای زندگی والدینی است که منتظر تولد فرزند خود هستند. خرید اسباب بازی از قبل از تولد کودک شروع می شود و تا بزرگسالی او ادامه مییابد.
امروزه دنیای اسباب بازیها، دنیای رنگارنـگ و بزرگـی اسـت و کارخانـه هـا سـعی کـرده انـد در سـاخت اسباب بازی از هم پیشی بگیرند. اما گاهی والدین در خرید اسباب بازی به نکات مهمی توجه نمیکنند...
برای بچه تان اسباب بازی بخرید نه برای خودتان!
بسیاری از مغازه های اسباب بازی فروشی برای ما بزرگترها هـم جـذاب و جالـب هسـتند چـه برسـد بـه کودکان. اما واقعا کدامیک از ما متناسب با سن و روحیات کودک و با معلومات و ٓاگاهی اقدام بـه خریـد اسباب بازی می کنیم؟ چقدر نظر کودک را میپرسیم و چقدر برای دل خودمان اسباب بازی میخریم؟
بسیاری از والدین، هنگام خرید اسباب بازی فقط از دید خود به ٓان نگاه می کنند و چون از نظر خودشان اسباب بازی قشنگ و زیباست، ٓان را برای کودک تهیه میکنند، بدون توجه به اینکـه ایـن اسـباب بـازی متناسب با سن کودک است یا نه، یا اصلا ارزش ٓاموزشی و رشدی برای کودک دارد یا ندارد.
گاهی کودکان از یک اسباب بازی پلاستیکی و کم ارزش خیلی بیشتر از یک اسباب بازی گران و پیچیـده لذت میبرند. بهتر است والدین بدانند هر قدر اسباب بازی شکل غیراختصاصی تـر و بنیـادیتـری داشـته باشد، قوه تخیل کودک را بیشتر تحریک میکند.   فقط سراغ اسباب بازی گران نروید
بسیاری از والدین عـلاوه بـر در نظـر گـرفتن میـزان بودجـه در خریـد اسـباب بـازی، سـعی مـی کننـد اسباب بازی هایی بخرند که مهارتهای رشدی کودک را هم پرورش دهد نه اسباب بازیهای گرانقیمت!
با کمی جستجو میتوان اسباب بازیهایی تهیه کرد که کارایی های مختلفی دارند و چندمنظوره هستند؛ یعنی علاوه بر اینکه متناسب با سن کودک ساخته شده اند، رنگها، ویا صـداهای مختلـف مـثل صـدای حیوانات رابه کودک میٓ اموزندومهارتهایی مانند َگشتن،جستجوکردن وتحرک رابه اویادمیدهند.
بسیاری از اسباب بازیها حتی باعث میشوند والدین علاقه و استعدادهای کودک را کشـف و بـه رشـد و تکامل اجتماعی او کمک کنند.
بسیاری از والدین فقط به دلیل اینکه کودکان دیگر اسباب بازی خاصی دارند، ٓان را بـرای کـودک خـود تهیه میکنند در صورتی که کودکان هم مانند بزرگسالان استعداد و علاقه منـدیهـای متفـاوتی دارنـد. ممکن است یک کودک در سن خاصی بتواند رنگها را تشخیص دهد و کودک دیگـر ایـن مهـارت را در
سنین دیگری به دست ٓاورد.
   چرا خودتان اسباب بازی درست نمیکنید؟
بسیاری از والدین ساعتها وقت صرف میکنند تا بی خطرترین، خوشرنگ تـرین، سـرگرم کننـده تـرین و اموزشی ترین اسباب بازی را برای فرزندشان بخرند، ولـی کـودک کماکـان بـازی بـا ماهیتابـه را تـرجیحٓ میدهد!
این واقعیت نشان میدهد همیشه نباید اسباب بازیهای خاصی خریداری شوند؛ والدین خلاق، خود برای کودکشان اسباب بازی میسازند.
سـاختن اسـباب بـازی در خانـه نـه تنهـا خلاقیـت کـودک را پـرورش مـیدهـد بلکـه بـرای او بسـیار دوستداشتنی تر و باارزشتر از بسیاری از اسباب بازیهای گرانقیمت خواهد بود. مخصوصـا اگـر هنگـام ساخت ٓانها کودک هم در کنار والدین حضور داشته باشد.
یک جعبه کفش، چند عدد ٓابکش، فنجانهای پلاستیکی، قاشق، اسباب بازیهـای داخـل حمـام، پیالـه، صفحه های گردی که روی قطعات چوبی عمودی سوار میشوند و... از اسباب بازیهای مورد علاقه بچه ها هستند.

گردٓاوری : مهدکودک چیستاو با تشکر از جناب آقای عفیفی

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :