ورود به سیستم
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
مقالات
1378/10/11 00:00

امنیت کودکان در فضای مجازی

امنیت کودکان در فضای مجازی

اینترنت می تواند مکانی گسترده برای کودکان باشد تا بیاموزند، سرگرم شوند، بـا دوسـتان مدرسـه ای گـپ بزننـد، و بـا اسودگی خیال به مکاشفه بپردازند. اما درست همانند دنیای واقعی، فضای مجازی هم می تواند بـرای کودکـان خطرنـاکٓ باشد. قبل از اینکه به کودکانتان اجازه دهید که بدونِ نظارت شما به اینترنت متصـل شـوند، یـک سـری از قـوانین بایـد
تعیین شوند. اگر نمیدانید که از کجا ٓاغاز کنید، در اینجا چندین ایده در مورد چیزهایی کـه بایـد بـا کودکانتـان بحـث کنید تا به ٓانها در مورد استفاده ایمن تر از اینترنت بیاموزید، ٓاورده شده است :
1- کودکانتان را تشویق کنید که تجارب اینترنتی خود را با شما سهیم شوند. همراه با کودکانتان از اینترنت لذت ببرید.
2- به فرزندانتان بیاموزید که به غریزه های خود اعتماد کنند. اگر در مورد چیزی احساس ناخوشایندی دارند، باید به شـما درباره ی ٓان بگویند.
3- اگر فرزندانتان به اتاقهای گفتگو سر میزنند یا از برنامه های پیامرسان فوری و بـازیهـای ویـدویی ٓانلاین  اسـتفاده میکنند، و یا فعالیتهای دیگری انجام میدهند که به یک نام برای شناسـاندنِ خودشـان نیـاز دارنـد، شـما بـه ٓانهـا در انتخاب این نام کمک کنید و مطمئن شوید که این نام باعث انتشار هیچ اطلاعات شخصیی در موردشان نمیشود.
4- به فرزندانتان تأکید کنید که هرگز نشانیِتان، شماره تلفن و یا سایر اطلاعات شخصی خودشان، شـامل جـایی کـه بـه مدرسه می روند یا جایی که دوست دارند بازی کنند را ارسال نکنند.
5- به کودکان بیاموزید که تفاوت بین درست و غلط در اینترنت همانی است که در دنیای واقعی وجود دارد.
6- به کودکان بیاموزید که چگونه به دیگر استفاده کنندگان از اینترنت، احترام بگذارند. مطمئن شوید که ٓانهـا مـیداننـد قواعد رفتاِرخوب،فقط به دلیل آنکه درفضای مجازی هستند،تغییرنمیکند.
7- به فرزندان خود تأکید کنید که به داراییهای دیگر کاربران احتـرام بگذارنـد. برایشـان توضـیح دهیـد کـه کپـی هـای غیرقانونی از کارهای دیگران -مانند موسیقی، بازیهای تصویری و سایر برنامه ها- مانند دزدیدن از یک فروشگاه است.
8- به کودکان بگویید که هرگز نباید دوستانِ اینترنتیِ خود را شخصـاً و بـدون همـاهنگی و اطلاع شـما ملاقـات کننـد. توضیح دهید که دوستانِ اینترنتی، ممکن است همانی که خودشان میگویند، نباشند.
9- به کودکانتان بیاموزید که هرچه که در فضای مجازی میخوانند و میبینند، لزوماً صحیح نیست. ٓانها را تشـویق کنیـد که درموردصحت مطالبِ اینترنتی ازشماسؤال کنند.
10- فعالیتهای اینترنتیِ کودکان خود را با نرم افزارهای پیشرفته کنترل کنید. کنترلهای اینچنینی میتوانند به شـما در تصفیه کردن محتویات مضر، ٓاگاهی از سایتهایی که کودکانتان سر میزنند و فهمیدن ٓانچه انجام مـیدهنـد، کمـک کند.

                                                         با تشکر از جناب آقای عفیفی ولی محترم ایلیا عفیفی

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :