ورود به سیستم
رمز عبور را فراموش کرده اید؟
مقالات
1378/10/11 00:00

نقاشی کودکان

نقاشی کودکان
نقاشی زبان کودک است. کودکان برخلاف بزرگسالان هستند. ٓانها از طریق نقاشی کشـیدن، قصـه
گویی، بازی کردن و... شناخته می شوند.
نقاشی به ما کمک می کند تا به دنیای درونی و روح کودک پی ببریم، بدانیم چه نیازهایی دارد، ٓایـا
کودک ناسازگار یا بیمار است؟ در بزرگسالی می خواهد چه کاره شود و... به دلیل علاقه بسیار ی از
خانواده های عزیز و اهمیت نقاشی کودکان تصمیم دارم در این شماره و در چند شماره ٓاتی مفـاهیم
نقاشی کودکان را به صورت کاملا خلاصه شده، تقدیمتان کنیم. مفهوم خورشید، ماه، ٓاسمان، زمین،
اتومبیل و حیوانات را در این شماره با هم بررسی می کنیم، لطفا توجـه داشـته باشـید کـه شـما بـه
کودک، موضوع نقاشی نمی دهید و خودش ٓازادانه نقاشی می کند.
1ـ خورشید و ماه
در اغلب نقاشیهای کودکان، خورشید دیده می شود. خورشید نشانه امنیت، خوشحالی، گرما، قدرت و
به قول روانشناسان خورشید به معنی پدر است. وقتی رابطه کودک و پدر خوب است کودک خورشید
را در حال درخشیدن می کشد و وقتی رابطه ٓان دو مطلوب نیست کودک خورشید را در پشـت کـوه
ناپدید می کند.
ترس کودک ازپدر به رنگ قرمز تند و یا سیاه در نقاشی دیده می شود. البته با یـک نقاشـی مـا بـه
قضاوت نمی پردازیم بلکه باید چندین نقاشی کودک را بررسی کرد. ماه نشانه نیسـتی اسـت. اغلـب
کودکان ماه را کنار قبر و قبرستان می کشند. کودکان در نقاشی خـود مـاه را بـا مـرگ معنـی مـی
بخشند.
2ـ ٓاسمان و زمین
اسمان به معنی الهام و پاکی است. ولی زمین به معنی ثبـات و امنیـت مـی باشـد. کودکـان خیلـی کوچک هیچ وقت خطی برای نشان دادن زمین ترسیم نمی کنند، ولی در سـن 5 یـا 6 سـالگی کـه
اغاز به درک دلایل منطقی می کنند به کشیدن زمین نیز می پردازند. 

3ـ اتومبیل
درجامعه امروزی ماشین نشانه قدرت است، به همین دلیل در نقاشیهای کودکان مخصوصاً پسـربچه
ها ماشین زیاد دیده می شود. وقتی یکی از اعضای خانواده که اغلب پدر و گاهی خود کودک اسـت،
رانندگی می کنند، از دیدگاه برون فکنی اهمیت پیدا می کند. بیشتر نوجوانان به بهانه اینکه کشیدن
تصویر ٓادم حوصله شان را سرمی برد یا سخت است، از کشیدن شکل ٓادم خودداری می کنند اما بـه
اعتقاد پژوهشگران ترجیح دادن کشیدن ماشین در این دوره خود به خود نشان دهنده وابسـته بـودن
شخص به دنیای خارج و زندگی ماشینی است. البته این مسائل بستگی بـه سـن، فرهنـگ وعوامـل
ذهنی و... نوجوان دارد.
4ـ حیوانات
اگر در نقاشی کودک شما تصاویر حیوانات دیده می شود ممکن است دلایل مختلفـی وجـود داشـته
باشد که شما با صحبت کردن با کودک پی به ٓان می برید. کودکی که در روستا زندگی می کند و یا
حیوانات خانگی دارد و یا عاشق حیوانات باشد و یا حتی زیاد به باغ وحـش بـرود طبیعـی اسـت کـه
حیوان بکشد. پس فرهنگ و طرز زندگی کودک در خانواده از اهمیت زیـادی برخـوردار اسـت. اگـر
کودک به نوعی با حیوانات رابطه نداشته باشد و حیوان برای او در دسترس نباشد تصـویر حیـوان در
نقاشی او اهمیت خاصی پیدا می کند. گاهی ممکن است کـودک احسـاس گنـاه و تقصـیری را کـه
تجربه کرده و جرٔات نکرده ٓان را ابراز کند در نقاشی و در قالب حیوان نشان دهد.
مثالً کودکی ممکن است به دلیل اینکه دیشب درجایش خرابکاری کرده و سـرزنش شـده احسـاس
گناه کرده باشد و در نقاشی اش شکل حیوان خاصی را مثل مارمولک بکشد. کشیدن حیوانات درنده
نشانه فشارهای درونی مخفی کودک است.مثلا کودکی که نسبت به برادرکوچکترتازه به دنیآامده
اش حسادت می کند، در نقاشی ممکن است گرگ بکشد که این نشان دهنده ترس و دلهره کـودک
از تازه وارد کوچولو است.دوستان خوبم، توجه داشته باشید که درتجزیه و تحلیل نقاشی کودکان کـه
کاری بسیار ظریف و حساس است چون یک کار تخصصی و تجربی اسـت شـما رٔای قطعـی نمـی

شما نباید بالای سر او بنشینید و به او مداد رنگی به میل خودتان بدهیـد. او در نقاشـی کـردن بایـد
ازادی کامل داشته باشد. در پایان نقاشی از کودک بخواهید که در مورد تصاویر کشـیده شـده بـرای شما حرف بزند. این گونه اطلاعات به شما در تجزیـه و تحلیـل نقاشـی کـودک کمـک مـی کنـد.
کودکان را به کشیدن تشویق کنید اما ٓانها را مجبور نکنید که همین الآن برای شما نقاشی بکشند.

کتابخانه امید ایران
با سپاس از جناب آقای نیک اخلاق ولی محترم رضا نیک اخلاق بابت ارسال این متن

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :