مشخصات پرسنل چیستا سال تحصیلی 98-99
ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت سابقه کار
1 زهرا دشتی فوق لیسانس مدیر موسس 18 سال
2 پوریا ذوالقدیری لیسانس مدیر تضمین کیفیت 12 سال
3 سیده فاطمه قاسمی لیسانس مسول فنی 7 سال
4 راضیه کشاورزی پور فوق دیپلم مدیر آموزشی 25 سال
5 نرگس شاه سیاه لیسانس مدیر داخلی 8 سال
6 مینا بذرافکن لیسانس حسابدار 9 سال
7 اعظم داوودی دکترا مشاور 15 سال
8 پانیذ ذوالقدیری فوق لیسانس مشاور 4 سال
9 هانیه خاتمی فوق لیسانس مربی آموزشی 11 سال
10 فرناز اعتمادی لیسانس مربی آموزشی 10 سال
11 محبوبه یارمحمودی فوق لیسانس مربی آموزشی 5 سال
12 مرضیه هاشمی وند لیسانس مربی آموزشی 13 سال
13 سعیده سمیعی لیسانس مربی آموزشی 10 سال
14 مریم بهنوازی دیپلم مربی آموزشی 10 سال
15 مریم خانی لیسانس مربی آموزشی 3 سال
16 سمیه درویشی فوق دیپلم مربی آموزشی 14 سال
17 شیما اکبری فوق دیپلم مربی آموزشی 4 سال
18 ماه بانو محمدی لیسانس مربی آموزشی 8 سال
19 آزاده فیاضی دیپلم مربی آموزشی 18 سال
20 آلاله گراهم لیسانس مربی آموزشی 1 سال
21 مائده خسروی فوق لیسانس مربی آموزشی 6 سال
22 راحله پاکزاد لیسانس مربی آموزشی 9 سال
23 ساناز پیشوا لیسانس ناظر آموزشی 15 سال
24 آرزو نجفی قزللو فوق دیپلم مربی فوق برنامه 3 سال
25 پروین کلهر فوق لیسانس مربی فوق برنامه 19 سال
26 نغمه ابوقداره لیسانس مربی فوق برنامه 5 سال
27 مریم خیراتی رونیزی دیپلم مراقب کودک 1 سال
28 معصومه طاهری دیپلم مسول پذیرش 15 سال
29 مریم میرشکاری سیکل کمک مربی 6 سال
30 شهربانو حبیبی حسینی سیکل کمک مربی 16 سال
31 عزت تقی زاده سیکل کمک مربی 17 سال
32 مریم شامی جامه بزرگی سیکل کمک مربی 6 سال