مدارک مورد نیاز ثبت نام شیفت صبح

۴ قطعه عکس ۳*۴
کپی شناسنامه کودک و والدین
کپی کارت واکسن کودک
گواهی عدم انگل با تایید پزشک
پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش پرداخت به کارت شماره
۶۲۸۰۲۳۱۳۶۴۳۲۹۲۵۹
به نام علی اصغر ذوالقدیری
دوفقره چک به تاریخ های ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ هرکدام به مبلغ ۶۷/۲۵۰/۰۰۰ ریال و یک فقره چک خدمات به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ و یک فقره چک  بدون تاریخ بابت ضمانت پرداخت مابه التفاوت شهریه در وجه زهرا دشتی به کد ملی ۲۲۹۵۹۹۵۷۰۱

 

.

مدارک مورد نیاز ثبت نام شیفت عصر

۴ قطعه عکس ۳*۴
کپی شناسنامه کودک و والدین
کپی کارت واکسن کودک
گواهی عدم انگل با تایید پزشک
پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش پرداخت به کارت شماره
۶۲۸۰۲۳۱۳۶۴۳۲۹۲۵۹
به نام علی اصغر ذوالقدیری
دوفقره چک به تاریخ های ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ و ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ هرکدام به مبلغ ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال و یک فقره چک خدمات به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ و یک فقره چک  بدون تاریخ بابت ضمانت پرداخت مابه التفاوت شهریه در وجه زهرا دشتی به کد ملی ۲۲۹۵۹۹۵۷۰۱

.