رسالت سازمانی چیستا

                                                                                         
گسترش حیطه خدمات به جامعه هدف

گسترش و تبدیل به مجموعه آموزشی چیستا

تدوینمحتوای غنی برای کودکان یک تا دوازده سال

پرورش کودکان برای ورود به هزاره سوم